Sąvadai

Mokesčiai

Gyventojų pajamų, pelno, pridėtinės vertės, žemės, turto ir kitų mokesčių apskaičiavimo, mokėjimo ir deklaravimo tvarka

Mokesčių įstatymų komentarai

VMI prie LR FM parengti gyventojų pajamų, akcizų, pelno ir pridėtinės vertės mokesčių apibendrinti komentarai

Darbo kodeksas ir jo poįstatyminiai aktai

Įmonių darbuotojų darbo santykiai, darbo ir poilsio laikas, darbo užmokestis, darbo drausmė, sauga ir sveikata

Darbų sauga

Darbuotojų sauga ir sveikata, darbų saugos taisyklės, nelaimingi atsitikimai darbe, žalos atlyginimas ir kt.

Priešgaisrinė sauga

Priešgaisrinės saugos reikalavimai, taisyklės, įvairios paskirties statinių priešgaisrinė sauga, gaisrų prevencijos reikalavimai, švietimas

Maistas ir jo higienos normos

Produktų sauga, geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, maisto ir vandens higienos reikalavimai

Nekilnojamasis turtas

Nekilnojamojo turto apmokestinimas, nuosavybės atkūrimas, nuoma, pirkimas-pardavimas

Statybos teisė

Statybos techniniai reglamentai ir statybos veiklą reglamentuojantys teisės aktai

Transporto teisė

Pagrindiniai teisės aktai, konvencijos, daugiašalės sutartys, reglamentuojančios kelių transporto veiklą

Sveikatos teisė

Sveikatos apsaugos subjektų valdymo ir kontrolės nuostatai, farmacijos teisė, sveikatos priežiūros organizavimas, specialistų medicinos normos

Viešojo sektoriaus subjektų apskaita

Biudžetinių įstaigų apskaitos organizavimo taisyklės, vidaus auditas, VSAFAS

Finansinė apskaita ir atskaitomybė

Pavyzdinis sąskaitų planas, VAS, finansinių ataskaitų formos, VAS metodinės rekomendacijos, apskaitą reglamentuojantys teisės aktai, VMI ir AVNT pranešimai

Viešieji pirkimai

Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo vertės nustatymo metodika, Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinės rekomendacijos ir kiti viešųjų pirkimų tvarką reglamentuojantys teisės aktai

Dokumentų valdymas

Metodinė medžiaga su dokumentų rengimo, tvarkymo ir saugojimo reikalavimais, dokumentų formos, teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą

Darbo užmokesčio apskaita, taikant suminę darbo laiko apskaitą

Metodinė medžiaga su darbo sutarties sąlygų įforminimo, darbo laiko ir VDU apskaitos reikalavimais

Duomenų apsauga

BDAR, asmens duomenų tvarkymo ypatumai, VDAI pranešimai, duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai

Civilinis kodeksas

Civiliniai įstatymai ir jų taikymas, šeimos teisė, turto patikėjimo teisė, servitutas, užstatymo teisė, paveldėjimo teisė, prievolių teisė, sutarčių teisė, nuoma

Civilinio proceso kodeksas

Procesiniai dokumentai, daiktinių įrodymų laikymo tvarka, teismo pavedimo įvykdymo tvarka, įrodymų užtikrinimo tvarka, bylos nagrinėjimo tvarka

Baudžiamasis kodeksas

Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, uždraudimas naudotis specialia teise, bausmės vykdymo atidėjimas, neteisėta juridinio asmens veikla

Baudžiamojo proceso kodeksas

Bylų nagrinėjimo teisme viešumas, atstovo teisės ir pareigos, nušalinimas ikiteisminio tyrimo metu, civilinis ieškinys baudžiamajame procese

Administracinių nusižengimų kodeksas

Administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės už nusižengimus, administracinės atsakomybės pagrindai ir sąlygos