• Jūs dar neturite išsaugotų nuorodų

Šiuo metu galite užsisakyti šiuos sąvadus:

LR SAM įsakymas "Dėl Gydomojo masažo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo" (pakeitimas nuo 2021 11 12)
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL GYDOMOJO MASAŽO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2021 m. rugsėjo 22 d. Nr. V-2140 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 10 straipsnio 6 punktu: 1. T v i r t i n u Gydomojo masažo paslaugų teikimo reikalavimų aprašą (pridedama). 2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį. 3. N u s t a t a u, kad: 3.1. šis įsakymas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.; 3.2. 2022 m. gegužės 1 d. įsigalioja tokia šiuo įsakymu patvirtintų Gydomojo masažo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 11 punkto redakcija: „11. Teikiant gydomojo masažo paslaugas pildomi medicinos dokumentai. Suteikus gydomojo masažo paslaugą Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje užpildoma forma Nr. E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“. ARŪNAS DULKYS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-2140, įsigalioja nuo 2021 11 01 TAR, 2021-09-22, Nr. 19815 GYDOMOJO MASAŽO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Gydomojo masažo paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ) ir gydomojo masažo specialistams, teikiantiems gydomojo masažo paslaugas, taip pat šių paslaugų teikimo ir organizavimo tvarką. 2. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys: 2.1. Gydomasis masažas – įvairioms ligoms gydyti, pažeistoms organizmo funkcijoms atkurti bei normalizuoti ar ligų ir traumų profilaktikai skirta moksliškai pagrįsta terapinė priemonė, kurią taikant dozuotai mechaniškai ar refleksiškai veikiami (fizinis kontaktas rankomis, specialiais įrankiais ar aparatais) kūno audiniai. 2.2. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos kituose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 3. Apraše nustatyti reikalavimai taikomi gydomojo masažo paslaugas teikiančioms ASPĮ, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos. ASPĮ turi teisę teikti gydomojo masažo paslaugą tik turėdama įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti gydomojo masažo paslaugą. II SKYRIUS REIKALAVIMAI GYDOMOJO MASAŽO SPECIALISTAMS, PATALPOMS IR MEDICINOS PRIEMONĖMS 4. Gydomojo masažo paslaugas teikia gydomojo masažo specialistas, turintis teisę verstis asmens sveikatos priežiūros praktika pagal gydomojo masažo specialisto profesinę kvalifikaciją. 5. Patalpoje, kurioje teikiama gydomojo masažo paslauga, turi būti: 5.1. gydomajam masažui skirtas stalas ar kušetė arba masažui skirta paciento kėdė ar kušetė; 5.2. gydomojo masažo specialistui skirta kėdė ar balnelis. 6. Gydomojo masažo paslaugos teikiamos laikantis Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, ir Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų. III SKYRIUS GYDOMOJO MASAŽO PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS 7. Gydomojo masažo specialistas paslaugas teikia pagal kompetenciją, nustatytą Lietuvos medicinos normoje MN 165:2019 „Masažuotojas“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-1148 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 165:2019 „Masažuotojas“ patvirtinimo“. 8. Siuntimą gydomojo masažo paslaugoms gauti gydymo tikslais išrašo šeimos arba kitas gydantis gydytojas. Dėl gydomojo masažo paslaugos periodiškumo profilaktikos tikslais sprendžia gydomojo masažo specialistas. 9. Gydomojo masažo paslaugų gydymo tikslais organizavimas: 9.1. paruošiama darbo vieta ir priemonės paciento apžiūrai ir gydomajam masažui atlikti; 9.2. prieš gydomojo masažo procedūrą specialistas surenka anamnezę, užduoda bendruosius ir specifinius indikacinius klausimus; 9.3. atsižvelgiant į paciento amžių, lytį ir patologinius pokyčius, atliekama apžiūra, apčiuopa ir indikaciniai testai bei įvertinama kūno anatominė, fiziologinė ir emocinė būklė; 9.4. įvertinamos gydomojo masažo indikacijos ir kontraindikacijos. Gydomasis masažas atliekamas asmenims, sergantiems ūmiomis ar lėtinėmis širdies ir kraujagyslių sistemos, kvėpavimo sistemos, atramos ir judėjimo aparato ligomis ar turintiems atramos ir judėjimo aparato traumų, sergantiems centrinės nervų sistemos ligomis ir turintiems šios sistemos pažeidimų, sergantiems periferinėmis nervų sistemos, lėtinėmis virškinimo sistemos, odos, medžiagų apykaitos, reprodukcinės sistemos ligomis ir šių sistemų onkologinėmis ligomis; 9.5. sudaromas gydomojo masažo veiksmų planas; 9.6. pagal nustatytas indikacijas parenkami pagrindiniai, pagalbiniai ir specialieji gydomojo masažo būdai bei pasyvūs judesiai, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę; 9.7. atliekamas viso kūno ar atskirų kūno dalių gydomasis masažas; 9.8. vertinamas gydomojo masažo poveikis ligos ir gijimo eigai, pacientas konsultuojamas dėl profilaktinių veiksmų po gydomojo masažo procedūros. 10. Gydomojo masažo paslaugų ligų ir traumų profilaktikos tikslais organizavimas: 10.1. paruošiama darbo vieta ir priemonės paciento apžiūrai ir gydomajam masažui atlikti; 10.2. prieš gydomojo masažo procedūrą specialistas surenka anamnezę, užduoda bendruosius klausimus; 10.3. įvertinama kūno anatominė, fiziologinė ir emocinė būklė; 10.4. įvertinamos gydomojo masažo indikacijos ir kontraindikacijos; 10.5. sudaromas gydomojo masažo veiksmų planas; 10.6. pagal nustatytas indikacijas parenkami pagrindiniai, pagalbiniai ir specialieji gydomojo masažo būdai bei pasyvūs judesiai; 10.7. atliekamas viso kūno ar atskirų kūno dalių gydomasis masažas; 10.8. vertinamas gydomojo masažo, atliekamo profilaktiniais tikslais, poveikis paciento organizmui, pacientas konsultuojamas dėl profilaktinių veiksmų po gydomojo masažo procedūros. 11. Teikiant gydomojo masažo paslaugas pildomi medicinos dokumentai. Suteikus gydomojo masažo paslaugą užpildoma statistinė forma 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“. 11. Teikiant gydomojo masažo paslaugas pildomi medicinos dokumentai. Suteikus gydomojo masažo paslaugą Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje užpildoma forma Nr. E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“. (11 p. - LR SAM 2021 09 22 įsakymo Nr. V-2140 redakcija, įsigalioja nuo 2022 05 01) 12. Jei gydomojo masažo paslaugas teikianti ASPĮ, į kurią kreipėsi pacientas, dėl paciento sveikatos būklės asmens sveikatos priežiūros paslaugų jam suteikti negali, ji šiam pacientui turi rekomenduoti kreiptis į šeimos arba gydantį gydytoją.

Eiti į užsakymų puslapį?