• Jūs dar neturite išsaugotų nuorodų

Šiuo metu galite užsisakyti šiuos sąvadus:

LR SAM įsakymas "Dėl Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos patvirtinimo" (pakeitimai nuo 2022 03 15)
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL ATRANKINĖS MAMOGRAFINĖS PATIKROS DĖL KRŪTIES VĖŽIO FINANSAVIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2005 m. rugsėjo 23 d. Nr. V-729 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 61 straipsniu (Žin., 1994, Nr. 631231; 1998, Nr. 112-3099) ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 ir 25 straipsniais (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) bei įvertinęs Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomonę (2005 m. liepos 15 d. protokolas Nr. 7, 3 klausimas): (preambulė - LR SAM 2005 09 23 įsakymo Nr. V-729 redakcija, galioja nuo 2005 10 02 iki 2017 06 30) Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 61 straipsniu ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 ir 25 straipsniais bei įvertinęs Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nuomonę (2005 m. liepos 15 d. protokolas Nr. 7, 3 klausimas): (preambulė - LR SAM 2017 06 19 įsakymo Nr. V-757 redakcija, įsigalioja nuo 2017 07 01) 1. T v i r t i n u pridedamas: 1.1. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programą; 1.2. Informacinio pranešimo formą; 1.3. Mamogramų įvertinimo protokolo formą. 2. (2 p. - neteko galios nuo 2009 05 20 pagal 2009 05 15 įsakymą Nr. V-365) 3. P a v e d u: 3.1. Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui sudaryti Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos koordinavimo ir plėtros darbo grupę. 3.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti sveikatos apsaugos viceministrui pagal veiklos sritį. (3.2 p. - LR SAM 2014 10 17 įsakymo Nr. V-1077 redakcija, įsigaliojo nuo 2015 01 01) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ŽILVINAS PADAIGA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-729, įsigaliojo nuo 2005 10 02 ATRANKINĖS MAMOGRAFINĖS PATIKROS DĖL KRŪTIES VĖŽIO FINANSAVIMO PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS (I sk. pavadinimas - LR SAM 2005 09 23 įsakymo Nr. V-729 redakcija, galioja nuo 2005 10 02 iki 2017 06 30) I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS (I sk. pavadinimas - LR SAM 2017 06 19 įsakymo Nr. V-757 redakcija, įsigalioja nuo 2017 07 01) 1. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa (toliau – programa) numato prevencinių krūties vėžio priemonių, kurių efektyvumas pagrįstas medicinos mokslo, įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje. 2. Programos tikslas – sumažinti Lietuvos moterų mirtingumą nuo krūties piktybinių navikų. 3. Programos uždaviniai: 3.1. išaiškinti, atrinkti moteris, galbūt sergančias krūties ligomis, ir siųsti jas konsultacijos pas specialistą; 3.2. diagnozuoti krūties piktybinį naviką ankstyvoje stadijoje; 3.3. skatinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus plėtoti krūties piktybinių navikų prevenciją; 3.4. stiprinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų institucinį bendradarbiavimą krūties piktybinių navikų prevencijos srityje. 4. Programos priemonės apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skirtų lėšų. 5. Programa yra tęstinė, ji koordinuojama ir kontroliuojama nacionaliniu lygmeniu. II. PROGRAMOS PRIEMONĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA (II sk. pavadinimas - LR SAM 2005 09 23 įsakymo Nr. V-729 redakcija, galioja nuo 2005 10 02 iki 2017 06 30) II SKYRIUS PROGRAMOS PRIEMONĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA (II sk. pavadinimas - LR SAM 2017 06 19 įsakymo Nr. V-757 redakcija, įsigalioja nuo 2017 07 01) 6. Programos priemonės: 6.1. informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografijos paslauga; (6.1 p. - LR SAM 2013 12 18 įsakymo Nr. V-1188 redakcija, įsigaliojo nuo 2013 12 22) 6.2. mamogramų atlikimo paslauga; 6.3. mamogramų vertinimo paslauga. 7. Informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografijos paslaugų teikimą aptarnaujamiems gyventojams organizuoja pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ). 8. Informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografijos paslauga apima: 8.1. įsakymu patvirtintos formos informacinio pranešimo įteikimą pasirašytinai; 8.2. pokalbius su moterimis apie krūties piktybinių navikų profilaktikos priemones bei patarimus, kaip stiprinti ir išsaugoti sveikatą; 8.3. moterų siuntimą atlikti mamografinio tyrimo; 8.4. mamografijos rezultatų įvertinimą ir moterų, kurioms mamografiniu tyrimu nustatoma patologija, siuntimą konsultuotis pas specialistą – patikslinti diagnozės ir gydyti. 9. Informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografijos paslauga teikiama moterims nuo 50 m. iki 69 m. imtinai, kai slaugytojas, bendruomenės slaugytojas arba šeimos gydytojas, arba pirminės asmens sveikatos priežiūros komandos narys – vidaus ligų gydytojas – aplanko moterį namuose arba ji atvyksta į PAASPĮ savo iniciatyva ar gydytojo kvietimu. Atvykti į PAASPĮ moteris gali būti kviečiama laišku, telefonu, elektroniniu paštu ir kitais priimtinais būdais. 10. Programos 8 punkte nustatytas sąlygas atitinkanti informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografijos paslauga, apmokama šios programos nustatyta tvarka, teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per dvejus metus. 11. Suteikta informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografijos paslauga registruojama asmens ambulatorinio gydymo kortelėje (forma 025-1/a). Nustatytos formos informacinio pranešimo gavimą pacientė patvirtina parašu. 12. Duomenis apie informacinio pranešimo įteikimą formoje 025/a-LK registruoja jį įteikęs PAASPĮ darbuotojas. Duomenis apie pacientės siuntimą atlikti mamografinio tyrimo, šio tyrimo rezultatų įvertinimą ir pacientės, kuriai mamografiniu tyrimu nustatyta patologija, siuntimą konsultuotis pas specialistą parašu ir atspaudu patvirtina gydytojas. (7-12 p. - LR SAM 2013 12 18 įsakymo Nr. V-1188 redakcija, įsigaliojo nuo 2013 12 22) 13. Mamogramų atlikimo paslaugą teikia įstaigos, turinčios mamografijos aparatus ir mobiliuosius mamografus. (13 p. - LR SAM 2010 09 22 įsakymo Nr. V-811 redakcija, įsigaliojo nuo 2010 09 26) 14. Mamogramų atlikimo paslauga apima: 14.1 keturių mamogramų atlikimą; 14.2. mamogramų įvertinimo protokolų paso dalies pildymą; 14.3. mamogramų ir mamogramų įvertinimo protokolų siuntimą įstaigai, teikiančiai mamogramų vertinimo paslaugą; (14.2, 14.3 p. - LR SAM 2013 12 18 įsakymo Nr. V-1188 redakcija, įsigaliojo nuo 2013 12 22) 15. Mamogramų atlikimo paslauga, apmokama šios programos nustatyta tvarka, teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per dvejus metus. 16. Pacientei, kurios mamogramos buvo neinformatyvios, mamografinis tyrimas gali būti kartojamas. Iš šios programos lėšų pakartotinis tyrimas apmokamas ne dažniau kaip kartą per metus. 17. Mamogramų vertinimo paslaugą teikia įstaigos, kuriose dirba atitinkamą darbo patirtį turintys radiologai, arba tos įstaigos yra sudariusios su jais sutartis. 18. Mamogramų vertinimo paslauga apima: 18.1. keturių mamogramų įvertinimą dviejų radiologų nepriklausomai vienas nuo kito; 18.2 mamogramų įvertinimo protokolų pildymą; (18.2 p. - LR SAM 2013 12 18 įsakymo Nr. V-1188 redakcija, įsigaliojo nuo 2013 12 22) 18.3. mamogramų įvertinimo protokolų siuntimą į PAASPĮ ir mamogramų arba laikmenos su mamogramomis atidavimą pacientei. Laikmena su mamogramomis DICOM standarto formatu gali būti atiduodama tik kartu su DICOM standarto mamogramų peržiūros priemone. Mamografinių tyrimų vaizdai turi atitikti Teleradiologijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšomis tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-944 (Žin., 2012, Nr. 124-6240), nustatytus radiologinių tyrimų vaizdų kokybės reikalavimus. (18.3 p. - LR SAM 2013 12 18 įsakymo Nr. V-1188 redakcija, galioja nuo 2013 12 22 iki 2017 06 30) 18.3. mamogramų įvertinimo protokolų siuntimą į PAASPĮ ir mamogramų arba laikmenos su mamogramomis atidavimą pacientei. Laikmena su mamogramomis DICOM standarto formatu gali būti atiduodama tik kartu su DICOM standarto mamogramų peržiūros priemone. Mamografinių tyrimų vaizdai turi atitikti Teleradiologijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-944 „Dėl Teleradiologijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytus radiologinių tyrimų vaizdų kokybės reikalavimus. (18.3 p. - LR SAM 2017 06 19 įsakymo Nr. V-757 redakcija, įsigalioja nuo 2017 07 01) 19. Įstaigos, teikiančios mamogramų vertinimo paslaugas, pasilieka sau mamogramų įvertinimo protokolų kopijas. 20. Mamogramų vertinimo paslauga, apmokama šios programos nustatyta tvarka, teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per dvejus metus. 21. Mamogramų vertinimo paslauga gali būti teikiama toje pačioje įstaigoje, kurioje teikiama mamogramų atlikimo ir informavimo apie rezultatus paslauga. 22. Jei mamografiniu tyrimu nustatoma patologija, pacientė ne vėliau kaip per 10 dienų nuo tyrimo rezultato gavimo PAASPĮ dienos siunčiama specialisto konsultacijos – patikslinti diagnozės ir gydyti. (22 p. - LR SAM 2013 12 18 įsakymo Nr. V-1188 redakcija, įsigaliojo nuo 2013 12 22) III. PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS (III sk. - LR SAM 2005 09 23 įsakymo Nr. V-729 redakcija, galiojo nuo 2005 10 02 iki 2016 06 30) 23. Nustatomos šios paslaugų bazinės kainos: (23 p. - LR SAM 2005 09 23 įsakymo Nr. V-729 redakcija, galiojo nuo 2005 10 02 iki 2016 06 30) 23.1. informavimo apie krūties piktybinių navikų profilaktiką ir siuntimo atlikti mamografiją paslauga – 3,79 balo; 23.2. mamogramų atlikimo paslauga – 8,83 balo; 23.3. mamogramų vertinimo paslauga – 8,20 balo. (23.1-23.3 p. - LR SAM 2014 10 17 įsakymo Nr. V-1077 redakcija, galiojo nuo 2015 01 01 iki 2016 06 30) III. PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS (III sk. pavadinimas - LR SAM 2016 06 14 įsakymo Nr. V-797 redakcija, galioja nuo 2016 07 01 iki 2017 06 30) III SKYRIUS PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS 23. Nustatomos šios paslaugų bazinės kainos: 23.1. informavimo apie krūties piktybinių navikų profilaktiką ir siuntimo atlikti mamografiją paslauga – 4,00 balai; 23.2. mamogramų atlikimo paslauga – 9,32 balo; 23.3. mamogramų vertinimo paslauga – 8,65 balo. (23 p. - LR SAM 2016 06 14 įsakymo Nr. V-797 redakcija, galioja nuo 2016 07 01 iki 2017 06 30) 23. Nustatomos šios paslaugų bazinės kainos: 23.1. informavimo apie krūties piktybinių navikų profilaktiką ir siuntimo atlikti mamografiją paslauga – 4,16 balo; 23.2. mamogramų atlikimo paslauga – 9,70 balo; 23.3. mamogramų vertinimo paslauga – 9,00 balai. (23 p. - LR SAM 2017 06 19 įsakymo Nr. V-757 redakcija, įsigalioja nuo 2017 07 01) IV. PROGRAMOS PRIEMONIŲ APMOKĖJIMO TVARKA (IV sk. pavadinimas - LR SAM 2005 09 23 įsakymo Nr. V-729 redakcija, galioja nuo 2005 10 02 iki 2017 06 30) IV SKYRIUS PROGRAMOS PRIEMONIŲ APMOKĖJIMO TVARKA (IV sk. pavadinimas - LR SAM 2017 06 19 įsakymo Nr. V-757 redakcija, įsigalioja nuo 2017 07 01) 24. Teritorinė ligonių kasa (toliau – TLK) už informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografijos, mamogramų atlikimo bei mamogramų vertinimo paslaugas, atitinkančias II skyriuje joms keliamus reikalavimus, moka bazinėmis kainomis. (24 p. - LR SAM 2013 12 18 įsakymo Nr. V-1188 redakcija, įsigaliojo nuo 2013 12 22) 25. Per ataskaitinį laikotarpį suteiktas programos numatytas paslaugas TLK apmoka šia tvarka: 25.1. PAASPĮ iki po ataskaitinio laikotarpio einančio kito mėnesio 10 d. teikia TLK ataskaitą, kurioje nurodomas per ataskaitinį laikotarpį suteiktų informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografijos paslaugų kiekis ir suma. Į ataskaitą paslauga gali būti įtraukta tik tuo atveju, jei įvykdytos visos 8 punkte numatytos sąlygos, t. y. įvertinti atlikto mamografinio tyrimo rezultatai, o tais atvejais, kai mamografiniu tyrimu nustatoma patologija, pacientė pasiųsta konsultuotis pas specialistą; (25.1 p. - LR SAM 2013 12 18 įsakymo Nr. V-1188 redakcija, įsigaliojo nuo 2013 12 22) 25.2. mamogramų atlikimo paslaugas teikiančios įstaigos iki po ataskaitinio laikotarpio einančio kito mėnesio 10 d. teikia TLK ataskaitą, kurioje nurodomi per ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų kiekis ir suma; 25.3. mamogramų vertinimo paslaugas teikiančios įstaigos iki po ataskaitinio laikotarpio einančio kito mėnesio 10 d. teikia TLK ataskaitą, kurioje nurodomi per ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų kiekis ir suma; 25.4. įvertinusi gautus duomenis, TLK teikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos mokėjimo už programos priemones paraišką; 25.5. TLK, gavusi lėšas už programos priemones, priima apmokėti asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktas sąskaitas. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-729, įsigaliojo nuo 2005 10 02 _______________________________________________________ (pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas) _____________________________________ (kodas, adresas, telefonas) Gerbiamajai poniai _________________ (vardas ir pavardė) INFORMACINIS PRANEŠIMAS _________Nr.________ (data) Kreipiamės į Jus pranešdami, kad vykdoma moterų sveikatos patikra dėl krūties ligų. Kviečiame Jus dalyvauti šioje patikroje Kodėl ši patikra pradėta, kaip ji atliekama, koks jos tikslas ir kodėl jos reikia? Krūties vėžys Lietuvoje – dažniausia moterų onkologinė liga. Kasmet ja suserga apie 1200 moterų. 90% krūties vėžio atvejų gali būti išgydyti, jei liga nustatoma laiku. Patikros metu nemokamai atliekamas krūtų rentgenologinis tyrimas, t. y. mamogramos. Mamografinio tyrimo tikslas  nustatyti, ar yra pakitimų krūtyje. Tolesni veiksmai priklausys nuo mamogramos vertinimo rezultatų. Patikros atliekamos, kad kuo anksčiau būtų nustatytas krūties vėžys arba ikivėžiniai krūties pakitimai. Iškilus kokių nors neaiškumų dėl dalyvavimo patikroje, Jūs galite pasikonsultuoti su šeimos gydytoju. Taigi kviečiame Jus atvykti į __________________________________________________________________________________ (asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, adresas, kabineto Nr.) pas gydytoją___________________________________profilaktiškai pasitikrinti dėl krūties ligų. (vardas, pavardė) Gydytojo darbo laikas: pirmadienį ; antradienį ; trečiadienį ; ketvirtadienį ; penktadienį . Apsilankymo datą ir laiką galite suderinti tel. ___________________________________________. Primename, kad krūties ištyrimas visiškai apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų todėl už ištyrimą, mamogramas ar laikmenas su mamogramomis, pacientui mokėti nereikia. (LR SAM 2013 12 18 įsakymo Nr. V-1188 redakcija, įsigaliojo nuo 2013 12 22) _______________________ ______________ _______________________ (informacinį pranešimą įteikusio darbuotojo pareigų pavadinimas) Informacinį pranešimą gavau ________________________ (parašas) ________________________ (vardas ir pavardė) ________________________ (data) (parašas) (vardas ir pavardė) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-729, įsigaliojo nuo 2005 10 02

Eiti į užsakymų puslapį?