• Jūs dar neturite išsaugotų nuorodų

Šiuo metu galite užsisakyti šiuos sąvadus:

Dividendai už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį
KLAUSIMAI-ATSAKYMAI Konsultuoja (2014-11-13) ¤KLAUSIMAS Įmonės akcininkas išreiškė pageidavimą dar kartą šiais metais išmokėti dividendus iš praėjusių laikotarpių nepaskirstytojo pelno. Ar šiuo atveju būtina sudaryti tarpinę finansinę atskaitomybę ir jos patvirtintą rinkinį pateikti Registrų centrui? ¤ATSAKYMAS Remiantis LR akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, jeigu bendrovėje paskirti dividendai už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, iš dividendams skirtos sumos pirmiausia turi būti išmokama privilegijuotųjų akcijų su kaupiamuoju dividendu savininkams už praėjusius finansinius metus ir už tų pačių finansinių metų trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį neišmokėta suma. Jeigu minėto Įstatymo 601 str. 3 dalyje nustatyta tvarka bendrovė priima sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, tarpinis pranešimas ir numatytais atvejais auditoriaus išvada per 30 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, turi būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui. Bendrovė turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną arba sprendimo skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį priėmimo dienos.

Eiti į užsakymų puslapį?