• Jūs dar neturite išsaugotų nuorodų

Šiuo metu galite užsisakyti šiuos sąvadus:

Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis
NEKILNOJAMOJO TURTO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS ..................................... [Sutarties sudarymo data] ...................................... [Sudarymo vieta] [Pirkėjo pavadinimas], atstovaujama ...................................................................................., veikiančio pagal ................................................................................, toliau vadinama Pirkėju, ir [Pardavėjo pavadinimas], atstovaujama .........................................................................................., veikiančio pagal ..............................................................................., toliau vadinama Pardavėju (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), sudarė šią pirkimo–pardavimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi): I SKYRIUS SUTARTIES OBJEKTAS 1. Pardavėjas pardavė, o Pirkėjas nupirko nuosavybės teise patalpą, kurios unikalus numeris: .................................................., turintį ........... kv. m (........................................................ kv. m) bendro ploto, esantį [savivaldybė, patalpos adresas skaitmenimis ir žodžiais], toliau Sutartyje – Turtas. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas Turtas: registro įrašo Nr. ............................... . Pastatas, kuriame yra Turtas: Nr. ................................................ . Paskirtis: ...................................................................... . Pažymėjimas plane ......................... . Archyvinės bylos Nr. ...................................... . 2. Turtas priklauso Pardavėjui nuosavybės teise pagal šiuos dokumentus: ........................ ................................................................................................................................................................ .... bei Valstybės įmonės Registrų centro [miesto] filialo .............. m. ................................... ....... d. išduotą pažymėjimą Nr. ................................ apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre. II SKYRIUS KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA 3. Šalių susitarimu Turtas parduodamas už .................. Eur (......................................... ......................................................................), iš kurių ............... Eur Pirkėjas sumokėjo avansu Pardavėjui, o Pardavėjas gavo iš Pirkėjo šiuos pinigus prieš sudarant Sutartį; ......................... Eur (...................................................................................................) Pirkėjas įsipareigoja sumokėti pavedimu į Pardavėjo sąskaitą Nr. ...................................................., esančią banke ................................................................................................, per ............... darbo dienų šios Sutarties pasirašymo ir patvirtinimo dienos. 4. Galutinis atsiskaitymas yra patvirtinamas notaro liudijimu, kuris išduodamas pagal Pardavėjo pareiškimą, kad šios sutarties 3 punktas yra įvykdytas ir Pirkėjas visiškai atsiskaitė su Pardavėju. Notaro išduotas liudijimas yra neatskiriama šios pirkimo-pardavimo sutarties dalis. 5. Turto vidutinė rinkos vertė pagal Valstybės įmonės Registrų centro [miesto] filialo ............. m. ................................... ........ d. pažymą Nr. ................ apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre – ....................... Eur (............................................................................................................. eurų). Vertės nustatymo data: ............................................... . III SKYRIUS NUOSAVYBĖS TEISĖS PERĖJIMAS 6. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.393 str. 4 d. nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą Pirkėjui pereina nuo daikto perdavimo. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.398 str. 1 d. nekilnojamojo daikto perdavimas ir jo priėmimas turi būti įformintas Pardavėjo ir Pirkėjo pasirašytu priėmimo-perdavimo aktu arba kitokiu Sutartyje nurodytu dokumentu. 7. Šalys susitarė minėtą Turtą perduoti Pirkėjui nuosavybėn pasirašius ir patvirtinus notariškai perdavimo-priėmimo aktą per 2 (dvi) darbo dienas nuo galutinio atsiskaitymo pagal šią Sutartį dienos. IV SKYRIUS PARDAVĖJO PAREIŠKIMAI, PATVIRTINMAI IR GARANTIJOS 8. Pardavėjas patvirtina, kad parduodamas Turtas niekam kitam neparduotas, nepadovanotas, neįkeistas, neišnuomotas, neperduotas panaudai ar kitaip neapsunkintas jo pardavimas ar Pirkėjo įgyjamos naudojimo, valdymo ar disponavimo šiuo Turtu teisės, kad šis parduodamas Turtas nėra areštuotas ir jam neuždėti jokie draudimai ar apribojimai įstatymų nustatyta tvarka. Ginčų dėl parduodamo turto jokiame teisme nėra ir parduodamo Turto atžvilgiu kitų draudimų ar įsipareigojimų, ribojančių naudojimo, valdymo ar disponavimo teises, nėra. 9. Pardavėjas patvirtina, kad parduodamas Turtas šios Sutarties sudarymo dienai priklauso Pardavėjui nuosavybės teise, teisėtai įgytas bei tinkamai teisiškai įregistruotas ir Pardavėjas yra vienintelis ir teisėtas parduodamo Turto savininkas. 10. Pardavėjas užtikrina, kad yra priimti visi būtini sprendimai, reikalingi šios Sutarties pasirašymui ir jis pasirašydamas šią Sutartį turi visus įgaliojimus ją pasirašyti, nepažeidžia LR įstatymų, bendrovės įstatų ir kitų norminių aktų reikalavimų bei įsipareigoja atlyginti visus nuostolius, kurie gali atsirasti jeigu šiame punkte pateikta informacija yra neteisinga ir netiksli. 11. Šalims susitarus, Pardavėjas įsipareigoja iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos atlaisvinti patalpas, sumokėti visus mokesčiu už komunalinius patarnavimus ir kitas Turtui teikiamas paslaugas bei perduoti Pirkėjui [jei parduodamas butas – raktus, atsiskaitymo knygelę], paslaugų teikėjų sąskaitas bei kitą Turto techninę dokumentaciją. Tuo atveju, jei paaiškėtų, kad yra įsiskolinimų ar nesumokėtų mokesčių už komunalinius patarnavimus ir kitas teikiamas paslaugas, Pardavėjas įsipareigoja atlyginti juos savo lėšomis. 12. Pardavėjas patvirtina, kad jokios skolos ir / ar kitokie įsiskolinimai, jeigu tokie būtų / atsirastų, už paslaugas, teiktas Turto savininkui ar naudotojams iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos Pirkėjui nepereina. Visos pretenzijos dėl skolų ar įsiskolinimų, atsiradusių iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, yra, gali ir turi būti pateikiamos Pardavėjui. 13. Pardavėjas pareiškia, kad atlikto visus teisinius veiksmus, būtinus šios Sutarties tinkamam sudarymui, jos galiojimui ir Sutarties sąlygų vykdymui. V SKYRIUS PIRKĖJO PAREIŠKIMAI 14. Pirkėjas patvirtina, kad Pirkėjas turėjo galimybę apžiūrėti Turtą, taip pat susipažino su parduodamo Turto nuosavybės dokumentais, prieš pasirašant šią Sutartį. Pirkėjas jokių pretenzijų Pardavėjui dėl Turto neturi. 15. Pirkėjas užtikrina, kad yra priimti visi būtini sprendimai, reikalingi šios Sutarties pasirašymui ir jis pasirašydamas šią Sutartį turi visus įgaliojimus ją pasirašyti, nepažeidžia LR įstatymų, bendrovės įstatų ir kitų norminių aktų reikalavimų bei įsipareigoja atlyginti visus nuostolius, kurie gali atsirasti, jeigu šiame punkte pateikta informacija yra neteisinga ir netiksli. VI SKYRIUS KITOS SĄLYGOS 16. Ši Sutartis prieš trečiuosius asmenis galės būti panaudota ir sukels jiems teisines pasekmes tik tuo atveju, jei bus įregistruota viešame registre, t. y. Valstybės įmonės Registrų centro [atitinkamo miesto] filiale (LR CK 6.393 str.). 17. Jeigu Pardavėjas neatvyksta patvirtinti atsiskaitymo fakto pagal Sutarties 3 punktą, tai Šalių susitarimu, Pirkėjas turi teisę gauti liudijimą apie galutinį atsiskaitymą, pateikęs notarui bankinius dokumentus, patvirtinančius, kad Sutarties 3 punkte numatyta suma buvo sumokėta pavedimu į Pardavėjo Sutartyje nurodytą sąskaitą. 18. Šalys pareiškė, kad pirkimo-pardavimo Sutartis yra sudaryta laisva abiejų Šalių valia, nenaudojant spaudimo, dėl kurio Šalys būtų priverstos sudaryti šią Sutartį. 19. Šalys pareiškė, kad ši sutartis sudaryta sąžiningumo, teisingumo, protingumo principais, visos šios Sutarties sudarymo aplinkybės Šalims žinomos. 20. Ginčai, kylantys šios Sutarties pagrindu, sprendžiami Šalių susitarimu. Ginčai, kurių nepavyksta išspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal LR įstatymus. 21. Šios Sutarties sudarymo išlaidas apmoka Šalys lygiomis dalimis. 22. Šalys pareiškia, kad Sutarties tekstą perskaitė, notarinių veiksmų prasmė ir pasekmės išaiškintos. 23. Sutartis sudaryta keturiais egzemplioriais, kurių vienas paliekamas [notarų biuro pavadinimas], likusieji išduodami Sutarties Šalims. VII SKYRIUS ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI Pardavėjas Pirkėjas [Pavadinimas] [Pavadinimas] [Buveinės adresas] [Buveinės adresas] [Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas] [Įmonės kodas] [Įmonės kodas] [PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas] [Registras, kuriame kaupiami duomenys [Registras, kuriame kaupiami duomenys apie juridinį asmenį] apie juridinį asmenį] __________________________ A. V. Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] __________________________ A. V. Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė]

Eiti į užsakymų puslapį?