Leidiniai

 

Natalja Kobzevienė "PAJAMŲ APSKAITA PAGAL VSAFAS"

Ši elektroninė knyga – tai pajamų apskaitos pagal VSAFAS praktinis vadovas.

 

SVARBU – profesionaliai ir aiškiai išnagrinėti pajamų apskaitos pagal VSAFAS aspektai 

 • Finansavimo sumų pajamos
 • Suteiktų paslaugų ir parduotų prekių pajamos
 • Turto nuomos pajamos
 • Ilgalaikio turto pardavimo pajamos

 • Pajamų pergrupavimas

 • Mokestinės pajamos

 • Planuojamos gauti finansavimo sumos

 • Sukaupti atostoginiai

 • Grynojo turto registravimas apskaitoje

 • Pajamų operacijų derinimas VSAKIS sistemoje

 • Finansinėje atskaitomybėje ir konsolidavimo sistemoje pateiktų duomenų apie pajamas analizė

REIKALINGA visiems specialistams, susiduriantiems su viešojo sektoriaus subjekto apskaita.
 
Natalja Kobzevienė "SĄNAUDŲ APSKAITA PAGAL VSAFAS"

Ši elektroninė knyga – tai sąnaudų apskaitos pagal VSAFAS praktinis vadovas.

 

SVARBU – profesionaliai ir aiškiai išnagrinėti sąnaudų apskaitos pagal VSAFAS aspektai 

 • Sąnaudų apskaita (Darbo užmokesčio, autorių, komunalinių paslaugų ir ryšių, transporto, remonto, komandiruočių, sunaudotų atsargų, sukauptos sąnaudos, busimų laikotarpių sąnaudos, finansavimo sumų, sąnaudų pergrupavimas, projektų sąnaudos) 
 • Valstybės kapitalo investicijos ir jų pripažinimas sąnaudomis
 • Sąnaudų operacijų derinimas VSAKIS sistemoje. Duomenų apie sąnaudas pateikimas FAR formuose ir VSAKIS

 • Biudžeto vykdymo ataskaitose, finansinėje atskaitomybėje ir konsolidavimo sistemoje pateiktų duomenų apie sąnaudas analizė

REIKALINGA visiems specialistams, susiduriantiems su viešojo sektoriaus subjekto apskaita.

Natalja Kobzevienė "DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA, TAIKANT SUMINĘ DARBO LAIKO APSKAITĄ"

 

Ši elektroninė knyga – tai darbo užmokesčio apskaitos taikant suminę darbo laiko apskaitą praktinis vadovas.

 

SVARBU – profesionaliai ir aiškiai išnagrinėti teisiniai ir buhalteriniai suminės darbo laiko apskaitos aspektai

 

AKTUALU – naujausi pakeitimai, susiję su sumine darbo laiko apskaita:

 • Suminės darbo laiko apskaitos samprata
 • Suminės darbo laiko apskaitos grafikų sudarymas
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas, kai įmonėje taikoma suminė darbo laiko apskaita
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas
 • Atostoginių, kompensacijų apskaičiavimas
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas už viršvalandinį darbą bei darbą švenčių ir poilsio dienomis, budėjimo ypatumai
 • Išeitinės išmokos

PRAKTIŠKA – suminės darbo laiko apskaitos taikymo ypatumai iliustruoti aiškiais pavyzdžiais.

 

REIKALINGA visiems specialistams, susiduriantiems su darbo teisės bei darbo užmokesčio apskaitos klausimais.

Nina Šukelienė "DOKUMENTŲ VALDYMAS" 

 

Kaip teisingai parengti įmonės veiklos dokumentus (įsakymą, nutarimą, įgaliojimą, pažymą ir kt.)?

Kaip tinkamai tvarkyti gaunamą ir siunčiamą korespondenciją?

Kada ir kaip perduoti dokumentus archyviniam saugojimui?

Kaip tvarkyti ir vykdyti elektroninių dokumentų apskaitą?

Kaip taisyklingai rašyti neoficialius raštus (prašymą, kvietimą, sveikinimą ir pan.)?

 

Šiame elektroniniame leidinyje rasite:

 • atsakymus į šiuos ir daugelį kitų svarbiausių dokumentų valdymo klausimų;
 • nuorodas į pagrindinius norminius teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą;
 • pagrindines dokumentų formas, kurias galėsite atsispausdinti;
 • susipažinsite su raštvedybos naujovėmis ir aktualijomis. 

Rinkinys skirtas įmonių vadovams, buhalteriams, biuro administratoriams bei visiems darbuotojams, atsakingiems už tinkamą dokumentų valdymą. 

 Raimonda Joskaudienė "SKOLŲ VALDYMAS: KREDITORIAUS TEISIŲ UŽTIKRINIMO IR GYNIMO BŪDAI"

 

Ar kilusį ginčą galima išspręsti taikiai, ar jau privalu kreiptis į teismą?

 

Kokie galimi ikiteisminiai sprendimo būdai? Kokios rūšies ieškinį ar pareiškimą pasirinkti, kad ginčas būtų išspręstas per trumpiausią laiką ir kuo pigiau? Ir dar daugybė klausimų, kuriuos keliame, kai susiduriame su kreditoriaus teisių gynimu ir apsauga.

 

Ši elektroninė knyga skirta tiems, kurių praktinė veikla susijusi su sutarčių ir sandorių sudarymu, skolų išeiškojimu, ginčo teisena ar tiems, kurie norėtų susigaudyti kokiais būdais ir kaip tinkamai teises apsaugoti ar jas apginti.

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO APSKAITA

 

Šioje elektroninėje knygoje rasite pagrindinius viešojo sektoriaus apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.

 

AKTUALU – naujausi teisės aktų pakeitimai: 

 • BIiudžetas ir Vietos savivalda

 • Biudžetinės įstaigos

 • Viešosios įstaigos

 • Savanoriška veikla

 • Vidaus kontrolė ir vidaus auditas

 • Buhalterinė apskaita

 • Ilgalaikis turtas

 • Atsargos ir ūkinis inventorius

 • Ribojamos išlaidos

 • Kasos darbo organizavimas

 • Finansinė atskaitomybė

 • Darbo apmokėjimas

 • Kompensacijos darbuotojams

 • Stipendijos ir socialinės išmokos

 • ES struktūrinė parama 

REIKALINGA visiems specialistams, susiduriantiems su viešojo sektoriaus subjekto apskaita.

 Sigitas Mitkus "STATYBOS TEISĖ"

Šiame rinkinyje pateikiami susisteminti ir šiuo metu galiojantys norminiai statybos teisės aktai.

 

AKTUALU - pateikiami pagrindiniai LR įstatymai, aktualios kodeksų ištraukos, Vyriausybės nutarimai, statybos techniniai reglamentai.


REIKALINGA - statybinėms įmonėms, nekilnojamojo turto agentūromas, viešojo administravimo subjektams, rangovams, projektuotojams, architektams, statytojams (užsakovams), teisininkams, daugiabučių namų bendrijoms, studentams, studijuojantiems statybos teisę.