Svetainės taisyklės

Svetainės naudojimo taisyklės

Šios taisyklės yra taikomos visiems asmenims, kurie prisijungia ir naudojasi www.esavadai.lt internetine svetaine. Pradėdamas naudotis svetaine, Vartotojas įsipareigoja laikytis šių taisyklių reikalavimų.

 • Bendrosios nuostatos

  • Interneto svetainė (toliau – Svetainė), viešai prieinama internetiniu adresu www.esavadai.lt, nuosavybės teise priklauso UAB „E-Z WAY“, juridinio asmens kodas – 302539533, buveinės adresas – Kalvarijų g. 98, Vilnius.

  • Registruoti svetainės vartotojai (toliau – Vartotojai) turi laikytis šių Svetainės naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės). Patekdami į Svetainę, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetainės paslaugomis.

  • UAB „E-Z WAY“ pasilieka teisę keisti, koreguoti ar papildyti Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus Vartotojai yra informuojami pranešimu Vartotojo Svetainės paskyroje ir (arba) elektroniniu laišku, kuris yra siunčiamas Vartotojo prisijungimui naudojamu el. pašto adresu.

 • Privatumas

  • Visi Vartotojo pateikti arba UAB „E-Z WAY“ dėl naudojimosi Svetaine surinkti asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis UAB „E-Z WAY“ Privatumo politika, su kuria galinti susipažinti Svetainėje.

 • Paslaugos, prieinamos Svetainėje

  • Interneto svetainė www.esavadai.lt suteikia Vartotojams šias galimybes:

   • naudotis norminių teisės aktų sąvadais, mokomąja medžiaga;

   • peržiūrėti ir klausytis garso bei vaizdo seminarų;

   • atsisiųsti ir naudotis dokumentų šablonais;

   • gauti kitą metodinę medžiagą.

  • Bet kokią Svetainėje esančią medžiagą Vartotojas gali naudoti tik asmeniniais ar profesiniais tikslais nepažeisdamas UAB „E-Z WAY“ ir kitų asmenų teisių. Svetainėje esančios informacijos naudojimas komerciniais tikslais, siekiant perparduoti ar kitaip pasipelnyti iš Svetainėje pateikiamos informacijos, yra griežtai draudžiamas.

 • Svetainės Vartotojo registracija, įsipareigojimai bei teisės

  • Svetainės Vartotojų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų ir Svetainės Privatumo politikos nuostatomis.

  • Vartotojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius savo asmeninius ar juridinio asmens, kurį jis atstovauja, duomenis. Registruotis naudojantis išgalvotais ar kitiems asmenims priklausančiais duomenimis griežtai draudžiama. Svetainės administratorius, įvertinęs pateiktus duomenis, turi teisę pareikalauti pateikti tapatybę ar teisę veikti kito asmens vardu patvirtinančių dokumentų kopijas. Nustatęs, kad Vartotojo pateikti neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, Svetainės administratorius turi teisę nedelsdamas ir iš anksto nepranešęs Vartotojui neregistruoti Vartotojo, blokuoti Vartotojo prieigą prie Svetainės turinio arba pašalinti Vartotoją iš Svetainėje užsiregistravusių asmenų sąrašo.

  • Kai Vartotojas užbaigia naudojimosi Svetaine sesiją ir uždaro interneto naršyklės langą, jis yra automatiškai atjungiamas nuo Svetainės paskyros. Kai Vartotojas užbaigia naudojimosi Svetaine sesiją, bet neuždaro interneto naršyklės lango, jis turi savarankiškai atsijungti nuo Svetainės paskyros (paspausti mygtuką „atsijungti“). Užbaigęs naudojimosi Svetaine sesiją, bet interneto naršyklės lango neuždaręs ir nuo Svetainės paskyros neatsijungęs Vartotojas išlieka atsakingas už visus jo Svetainės paskyroje atliktus veiksmus. Automatiškai nuo Svetainės paskyros Vartotojas yra atjungiamas tuo atveju, jei ne mažiau kaip 1-ą valandą Svetainės paskyroje neatlieka jokių veiksmų. Svetainės administratorius neatsako už jokius nuostolius ar išlaidas, kuriuos Vartotojas ir (ar) kiti asmenys patyrė dėl Vartotojo elgesio, kuris neatitinka Taisyklių.

  • Jei Vartotojas pamiršo savo slaptažodį, Svetainės autorizavimo lange reikia paspausti nuorodą „Pamiršau slaptažodį“ ir nusiųsti pranešimą Svetainės administratoriams dėl slaptažodžio atnaujinimo. Naujas slaptažodis bus išsiųstas Vartotojo registracijos anketoje nurodytu el. pašto adresu.

  • Jei Vartotojas nesutinka su Taisyklėmis ir nebepageidauja naudotis Svetainėje teikiamomis paslaugomis, jis gali atsisakyti registracijos išsiųsdamas atitinkamą pareiškimą Svetainės administratoriui el. pašto adresu info@e-zway.lt.

  • Svetainės administratorius turi teisę panaikinti Vartotojo registraciją be Vartotojo sutikimo, jei Vartotojas nesilaiko ar pažeidžia Taisykles. Panaikinus Vartotojo paskyrą, yra sunaikinami ir visi paskyroje saugoti Vartotojo asmens duomenys.

 • Autorių ir kitos intelektinės nuosavybės teisės

  • Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Svetainės turiniu, priklauso UAB „E-Z WAY“. Šias teises pažeidęs asmuo atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir privalo atlyginti visus UAB „E - Z WAY“ dėl pažeidimo patirtus nuostolius.

  • Svetainėje prieinamus tekstinius duomenis asmeniniais ar profesiniais tikslais kopijuoti ir spausdinti leidžiama tik nepažeidžiant autorių ar duomenų bazės gamintojo teisių. Dalies ar visos Svetainėje esančios informacijos atgaminimas bet kokia forma, įskaitant pritaikymą, bet kokio išvestinio produkto sukūrimas remiantis Svetaine ar joje esančia informacija, įtraukimas į kitas interneto svetaines, elektroninės paieškos sistemas ar kitų panašaus pobūdžio veiksmų atlikimas yra galimas tik gavus išankstinį rašytinį UAB „E-Z WAY“ leidimą.

  • Griežtai draudžiama bet kokią Svetainėje prieinamą informaciją, įskaitant ir informaciją, kuriai netaikoma autorių teisių objektams suteikiama teisinė apsauga, padaryti viešai prieinama kompiuteriu tinklais (interneto svetainėse, mobiliosiose aplikacijose, socialiniuose tinkluose, bet kokiose kitose visuomenės informavimo priemonėse) ar bet kokiu kitu būdu naudoti turint tikslą gauti komercinę naudą.

  • Tuo atveju, jei yra gautas išankstinis rašytinis UAB „E – Z WAY“ leidimas dėl Svetainėje prieinamos informacijos paskelbimo kitame šaltinyje, skelbiant informaciją visais atvejais privaloma nurodyti informacijos šaltinį – www.esavadai.lt.

 • Kitos sąlygos

  • UAB „E-Z WAY“ fiksuoja Vartotojo Svetainėje atliekamus veiksmus ir tvarko juos Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir sąlygomis.

  • Visi ginčai, iškilę tarp UAB „E-Z WAY“ ir Svetainės Vartotojų dėl Taisyklių laikymosi, sprendžiami derybų keliu. Jei ginčo nepavyktų išspręsti derybų keliu, jis bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  • Už Svetainėje pateiktos medžiagos turinį ir jos atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams atsako šios medžiagos rengėjas.